Deze privacyverklaring geldt voor het bezoeken van onze website, het gebruik van onze producten en/of diensten en het lezen en downloaden van onze content. Maakt u gebruik van onze producten en/of diensten, dan gebruiken we uw gegevens ook voor andere doeleinden (zoals facturatie). Dit valt onder de overeenkomst die we sluiten met onze klanten.

Mocht u persoonsgegevens met ons delen, dan is het noodzakelijk dat u met deze privacyverklaring akkoord gaat. Hiervoor vragen wij uw expliciete toestemming als u formulieren op onze website invult en uw persoonsgegevens met ons deelt.

Wie zijn wij?

Wij zijn Celmar Music. Wij zijn bereikbaar via het mailadres .

Wat doen wij?

Celmar Music biedt muzikale dienstverlening d.m.v. geven van concerten, componeren en arrangeren van muziekwerken, onderwijs geven omtrent componeren, produceren en faciliteren van audio-opnames.

Celmar Music en persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze bedrijfs- en marketingactiviteiten. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mail, telefoonnummer, uw functietitel of de naam van de organisatie waarvoor u werkt. We vragen u nooit meer gegevens dan dat wij nodig achten voor onze bedrijfsactiviteiten (muzikale dienstverlening d.m.v. geven van concerten, componeren en arrangeren van muziekwerken, onderwijs geven omtrent componeren, produceren en faciliteren van audio-opnames) en we vragen u ook nooit om bijzondere persoonsgegevens te delen met ons, in wat voor vorm dan ook.

Verklaring

Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • de werking van onze website en producten;
 • het verlenen van onze diensten;
 • factureren van onze diensten;
 • afhandeling van aanvragen;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren;
 • het doen van commerciële uitingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Eisen

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (de AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Dit doen wij door uw akkoord te vragen op onze privacyverklaring voor wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website, producten en/of diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen kunnen wij gebruiken voor:

 • u verder (geautomatiseerd en/of commercieel) contacteren door middel van e-mail, telefoon, post, social media of via onze website;
 • het personaliseren van onze communicatie, onze website en onze content;
 • klik - en gedragsanalyses van onze website of door onze producten beheerde middelen.

 

Welke gegevens?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

 

Cookies

Bij het gebruik van onze website plaatsen wij cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website kan werken, dat wij een beter inzicht te krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten en communicatie hierop kunnen afstemmen. Hiervoor verzamelen we onder andere uw IP-adres. Bij het bezoeken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken en verwerkersovereenkomsten (vanaf 25 mei 2018) afgesloten met hen om de Europese privacyregels na te leven. Dit garandeert de veilige en juiste verwerking van uw gegevens.

Wilt u inzicht hebben met wie wij deze gegevens delen en met welk doel, dan kunt u vanaf 25 mei 2018 hierover een document opvragen. Dit document reviewen we periodiek en updaten we waar nodig.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

We zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden voor direct marketingcampagnes of andere commerciële zaken.

Vertrouwelijkheid

Werknemers en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Hiervoor hebben wij intern een geheimhoudingsverklaring opgesteld en hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld met partijen met wie wij persoonsgegevens delen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang wij nodig achten om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De gegevens worden gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een (rechtsgeldig) verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of onze producten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u bij een verzoek vragen om u zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Feedback of vragen?

Heeft u feedback of vragen na aanleiding van onze privacyverklaring? Stuur ons dan een e-mail op . We komen graag met u in contact en we beantwoorden uw vragen graag.

Versie mei 2018

 

Celmar Music maakt gebruik van cookies op onze website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek aan onze websites willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt.

Welke cookies plaatsen wij?

We onderscheiden vier categorieën cookies: noodzakelijke cookies, analytische cookies, performance cookies en targeting cookies. Hieronder leggen we per categorie uit wat deze cookies doen, van welke domeinen deze cookies komen en waarom we deze cookies plaatsen.

Noodzakelijke cookies

Cookies worden geplaatst door: marcelenlydia.nl

Allereerst plaatst onze website de strikt noodzakelijke cookies om geanonimiseerd gebruikerssessievariabelen bij te houden. Deze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op en zijn alleen nodig voor de werking van onze website.

Analytische cookies

Cookies worden geplaatst door: Google Analytics en AddThis

Deze cookies stellen ons in staat om bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn, om te zien hoe bezoekers zich bewegen op de site of om te kijken hoe snel onze pagina’s laden.

Performance cookies

Cookies worden geplaatst door: AddThis

Deze cookies stellen onze website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Deze kunnen worden ingesteld door ons of door derden waarvan wij de diensten aan onze pagina’s hebben toegevoegd.

Targeting cookies

Cookies worden geplaatst door: n.v.t.

Wij maken geen gebruik van reclamepartners en passen geen remarketing toe.

Embedded content

Doordat wij op sommige pagina’s content embedden (bijvoorbeeld een YouTube-video of Soundcloud-speler), worden door deze bedrijven ook cookies van derden geplaats. Dit geldt ook voor Google reCAPTCHA-functionaliteit bij formulieren. Hier hebben wij geen invloed op en verwijzen daarom naar het privacybeleid van deze bedrijven.

We respecteren uw privacy

We gaan zorgvuldig om met data en uw persoonsgegevens. Lees onze privacystatement voor meer informatie hoe wij om gaan met uw privacy.

Weigeren van cookies

Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Het is vooralsnog niet mogelijk dat u bepaalde cookies kunt weigeren of gedeeltelijk kunt toestaan via onze website. Mocht u bepaalde cookies niet willen, dan raden we u aan om dit te regelen via de instellingen van uw eigen browser of via uw IT-afdeling.

Versie mei 2018

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Celmar Music, gevestigd te Ermelo.

Nummer KvK: 08070718. Statutair gevestigd te Ermelo.

Toegang tot en gebruik van de Celmar Music Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Celmar Music Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Celmar Music Website (www.marcelenlydia.nl) en alle andere sites van Celmar Music die door middel van links aan de Celmar Music Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Celmar Music Website stem je in met deze voorwaarden.

De Celmar Music Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Celmar Music en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Celmar Music Website bekende gegevens. Celmar Music kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Celmar Music instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Celmar Music kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Celmar Music Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Celmar Music behoudt zich het recht voor om de Celmar Music Website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Celmar Music sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Celmar Music Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Celmar Music Website.

Links
De Celmar Music Website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Celmar Music evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele Eigendom
Celmar Music en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de Celmar Music Website, ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Celmar Music respecteert jouw privacy en zal er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de Celmar Music databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma's waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Celmar Music Website zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven ter beschikking stellen. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Celmar Music Website en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Door jou verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stem je ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en sta je ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Cookies
Wanneer je deze website bezoekt, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot je bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om je bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van je bezoek aan onze website worden de “session cookies” verwijderd.

Cookies zijn stukjes software die wij naar je internet browser sturen. Deze internet browser slaat de cookie op de harde schijf van je computer op. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd.

Ook registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter af te kunnen stemmen op uw belangstelling.

Google Analytics
Celmar Music maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de Celmar Music Website. Lees hier meer over hoe Google verzamelde gegevens gebruikt en welke maatregelen je kunt nemen om het verzenden hiervan vanuit je browser tegen te gaan.

AddThis
Celmar Music maakt gebruik van AddThis om het delen van inhoud te vergemakkelijken. Lees hier meer over hoe AddThis verzamelde gegevens gebruikt.

SoundCloud
Celmar Music maakt gebruikt van SoundCloud voor het delen van geluid(sfragmenten). Lees hier meer over hoe SoundCloud verzamelde gegevens gebruikt.

Helaas, de pagina die u zoekt bestaat niet (meer) of is verplaatst.
Wanneer u niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan contact met ons op.

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.

M&L Shop